« Dans | Träning »
Motion och Dansföreningen MAD & Tävlingsdans


MAD är en ideell idrottsförening.
MAD är fristående från Visby Dansskola men samverkar med dansskolan i frågor som olycksfallsförsäkring, organisera danslägret på Fårö, ge möjlighet att delta i tävlingsverksamhet aktivitetsstöd från kommunen etc.

Som medlem i MAD är du olycksfallsförsäkrad till, under och från danspassen, har möjlighet att delta i danstävlingar på fastlandet, den stora dansavslutningen under våren samt rabatterat pris på sommarens dansläger på Fårö.

MER OM M.A.D.
Vilka som sitter i styrelsen och om vår tävlingsverksamhet kan du klicka in dig i menyn till vänster på denna sida.Välkomna till årsmöte i föreningen; Dans och Motionsföreningen M.A.D 18 februari 2021 kl 18:30.
I rådande omständigheter kommer detta möte ske digitalt via Zoom. 

Anmälan sker vill mad@visbydansskola.com senast 14 februari 2021.

Motioner skickas till mad@visbydansskola.com senast 4 februari 2021.

Frågor, funderingar inför mötet besvaras via mail mad@visbydansskola.com eller via telefon till ordförande Matilda Runeson 0721 83 38 21

Välkommen!


Föredragningslista Årsmöte M.A.D - 
18 februari 2021

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
a. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisonen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhetsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt inkomna motioner
12. Val av:
a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c. Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning, för en av tid av 1 år
d. revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år.
e. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses till sammankallande.
13. Övriga frågor


Vill du veta mer om tävlingsdans?