« Dans | Träning »
Motion och Dansföreningen MAD & Tävlingsdans


MAD är en ideell idrottsförening.
MAD är fristående från Visby Dansskola men samverkar med dansskolan i frågor som olycksfallsförsäkring, organisera danslägret på Fårö, ge möjlighet att delta i tävlingsverksamhet aktivitetsstöd från kommunen etc.

Som medlem i MAD är du olycksfallsförsäkrad till, under och från danspassen, har möjlighet att delta i danstävlingar på fastlandet, den stora dansavslutningen under våren samt rabatterat pris på sommarens dansläger på Fårö.

MER OM M.A.D.
Vilka som sitter i styrelsen och om vår tävlingsverksamhet kan du klicka in dig i menyn till vänster på denna sida.ÅRSMÖTE MOTIONS- OCH DANSFÖRENINGEN M.A.D 2020
Kallelse och föredragningslista vid årsmöte 2020
Motions- och Dansföreningen M.A.D

Datum: Måndag 10/2-20
Tid: kl. 18.30
Plats: Visby Dansskola


Välkomna, hälsas alla medlemmar!


Föredragningslista M.A.D - årsmöte 10/2 - 2020

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år;

d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år.

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;

13.Övriga frågor


Vill du veta mer om tävlingsdans?